Onze transparante NGO

Safeguarding

Plan International België gaat op een transparante en correcte wijze om met haar beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze commissaris PWC.

Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) op regelmatige basis controles uit. Plan International België is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), en publiceert haar rekeningen op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Voor 2019-2020 werden onze rekeningen zonder enig voorbehoud goedgekeurd.

Onze cijfers

Financiële resultaten (in €)

De inkomsten bedroegen € 22.787.147. Dat is een stijging van € 1.733.816 ten opzichte van het vorige fiscaal jaar. € 17.227.798 of 76% van onze inkomsten werd rechtstreeks gebruikt voor de promotie en verwezenlijking van kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes in België en in het buitenland. 

  • € 16.126.563 ging naar programma’s van Plan International in 56 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika; alsook naar programma’s onder rechtstreekse begeleiding van onze Belgische medewerkers in Benin, Bolivia, Burkina Faso, Ecuador, Mali, Niger, Oeganda, Peru, Rwanda, Senegal, Tanzania en Vietnam. 
  •  € 1.101.234 was bestemd voor programma’s in België: sensibilisering, mondiale vorming en beleidsbeïnvloeding. 

Onze andere kosten (fondsenwerving en algemene kosten) bedroegen € 2.932.448 (12,87% van de operationele inkomsten): waarbij € 1.919.246 wordt aangewend voor communicatie en fondsenwervende activiteiten (communicatie tussen Plan Ouders en Plan Kinderen, marketing- en fondsenwervingscampagnes, opmaak jaarverslag, evenementen, loonkosten, dienstverlening aan donateurs) en € 1.013.202 beheerskosten (huisvesting en bijhorende kosten, communicatie, informatica en technologie, afschrijvingen van investeringen en financiële kosten, personeelskosten, terugname van voorzieningen). Plan International België heft haar reserves aangevuld tot € 2.449.081.  

Fiscale attesten

Plan International België is een door de Belgische overheid erkende ngo en heeft het recht om fiscale attesten af te leveren, conform art. 104.4 van het wetboek van inkomstenbelasting 1992. 

Bestuur van Plan International België

Plan International België wordt conform de Belgische vzw-wetgeving bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de bestuursorganen streeft de organisatie een evenwicht na op basis van competenties, geografische spreiding, taal, gender en leeftijd. 

De Algemene Vergadering is het allerhoogste bestuursorgaan, de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur. De bestuurders zijn onafhankelijk en hun mandaat is onbezoldigd. 

Raad van Bestuur 

Raad van Bestuur op 30 juni 2022 

Voorzitter: Leen Gysen 

Compliance Director: Matthieu Toussaint 

Penningmeester: Fabienne Duysens 

Bestuurders: Stefaan Smis, Sabine De Veilder, Mark De Smedt, Yousri Hamzaoui, Agnès Philippart, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle, Steven Van Belleghem en Saskia Ravensloot. 

Algemene vergadering op 30 juni 2022 

Mieke Casier (voorzitster van de Raad van Bestuur), Aintzane de Aguirre, Brigitte Allart, Rajan Coelho, Piet Cooreman, Kervyn da Silva Lucas, Annemie De Clerck, Jo De Geest, Peter De Wilde, Kelly Decock, Diane Delava, Robert Delval, Thomas Deryckere, Samira Essiaf, Franck Geers, Eric Hiernaux, Marie Hustinx, Inge Huygen, Peter Leclercq, Rodrique Platteau, Stefaan Smis, Richard Steppe, Annelies Van Bauwel, Rita Van de Velde, Laurent Vandorpe, vier jongeren van de “Youth Avdisory Panel” (Gin Dupont, Manon Quinet, Lina Despeghel, Samuel-Joe Munanga) en de leden van de Raad van Bestuur.  

 

Personeel Plan International België 

Plan International België begon het boekjaar met 66 medewerkers (62,69 voltijdse equivalenten (VTE)) en eindigde met 67 medewerkers (60,35 VTE). Er zijn 21 nieuwe medewerkers in dienst getreden: 13 vaste medewerkers, 5 medewerkers met een contractvan bepaalde duur, 1 BIS (beroepsinlevingsstage) en 2 studenten. 17 vaste medewerkers verlieten de organisatie, 1 persoon ging met pensioen en 1 medewerker met een contract van bepaalde duur nam ontslag voor de einddatum van het contract. De belangrijkste reden was de wens om de andere professionele kansen na te streven.  

De lonen van de medewerkers van Plan International België worden bepaald en op regelmatige basis herzien op basis van twee criteria: afstemming op de lonen van de ngo-sector in België en het prestatieniveau van de medewerkers.   

Naast het brutosalaris genieten medewerkers van extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling van verplaatsingen met het openbaar vervoer, 13e maand, hospitalisatie- en groepsverzekering. De lonen en voordelen van de leden van de nationale directie van Plan International België worden volgens een benchmark door de raad van bestuur vastgelegd. Die van de leden van het internationaal management team op de hoofdzetel in Woking (UK) zijn gebaseerd op internationale normen. Deze worden jaarlijks gepubliceerd in het financieel rapport van Plan International.   

Overheidssteun

In de loop van het fiscaal jaar 2021-2022 bedroegen de subsidies toegekend aan Plan International België € 9.741.523. Die bestaan uit bijdragen van de Federale Overheid (DGD), de Europese Unie (DG INTPA, DG ECHO, DG Justice), de Vlaamse Overheid, de VN (UNHCR, UNICEF), Enabel/VET Toolbox, l’Organisation internationale de la Francophonie, Wallonie-Bruxelles International,Federatie Wallonië-Brussel, AFD, la Coopération Suisse, de UEFA, Equal Brussels, Stad Brussel, Stad Mechelen, Stad Sint-Truiden en de gemeente Hove.  

Bekijk hier de gedetailleerde financiële cijfers van Plan International België 

In 2021-2022 heeft Plan International België de uitvoering, evaluatie en afsluiting voortgezet van haar vijfjarenprogramma dat sinds 2017 wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) in vijf landen (België, Benin, Bolivia, Niger en Vietnam). Plan International België heeft haar nieuwe vijfjarenprogramma voor de periode 2022-2026 gelanceerd, in 8 landen (België, Benin, Bolivia, Ecuador, Niger, Senegal, Tanzania en Vietnam), eveneens gefinancierd door de DGD. 

We blijven ook volledig betrokken bij onze projecten in Ecuador, Rwanda, Malawi, Senegal en Tanzania. De partnerlanden voor onze humanitaire projecten in het afgelopen boekjaar waren Mali, Niger, Rwanda, Burkina Faso en Oeganda. 

Bekijk ons ECHO-certificaat via deze link

Fondsenwerving

Werven en behouden van donateurs

Om donoren te werven en te behouden, voert Plan International België: 

  • mediacampagnes (online en offline); 
  • voert wervings- en loyaliteitsopbouwende activiteiten uit per telefoon (telemarketing) en door middel van reclameboodschappen op straat (straatmarketing) 
  • verstuurt gerichte e-mailings; 
  • moedigt supporters aan om hun eigen fondsenwervingscampagnes te lanceren op haar digitale crowdfundingplatform SuperPlan of offline via rekeningnummer BE86 2900 2855 0050; 
  • organiseert en neemt deel aan sportevenementen in België (online & offline); 
  • ect. 

Doet Plan International België aan straatmarketing en telemarketing?

Wij doen daarvoor beroep op een telemarketingpartner met ruime ervaring in de non-profitsector. Zowel bestaande als potentiële schenkers kunnen gecontacteerd worden om deel te nemen aan een enquête of om de maandelijkse financiële bijdrage te verhogen.

Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je kan hier meer lezen over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. 

Waarom organiseert Plan International België straatcollecties?

Fondsenwerving op straat en van deur tot deur: ja, wij spreken jou graag direct aan 

Via een persoonlijk gesprek op straat of aan de deur, bereiken we heel direct mensen die we op een andere manier moeilijk kunnen bereiken. Mensen hebben de kans om specifieke vragen te stellen, en wij kunnen precies uitleggen wat we ondernemen om de situatie van kwetsbare kinderen aan te pakken. Het geeft ons de kans rechtstreeks aan geïnteresseerde mensen te vragen of ze onze aanpak en activiteiten willen ondersteunen. Je kan onze wervers tegenkomen aan de supermarkt, in de winkelstraat of voor jouw deur. Je kan hen makkelijk herkennen: ze dragen kledij met het Plan International-logo, een badge met hun foto en de gegevens van Plan International België. Bovendien moeten ze steeds een vergunning kunnen voorleggen. 

We werken samen met externe, professionele bureaus, gespecialiseerd in fondsenwerving voor goede doelen. Fondsenwerving is een verrijkende, maar veeleisende job die een specifiek profiel vereist. Onze wervers worden daarom eerlijk betaald, conform de gangbare lonen in België. Ze worden betaald per uur, en niet volgens het aantal nieuwe schenkers. Zo vermijden we dat ze ten allen koste mensen willen overtuigen. De wervers krijgen een opleiding, om correcte informatie te kunnen geven aan het doelpubliek. De bedrijven waarmee we samenwerken, volgen strikt de deontologische regels van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en van het Handvest voor Directe Dialoog. Dit houdt ondermeer in dat onze straatwervers enkel aan meerderjarigen vragen om een vaste maandelijkse opdracht te starten. 

Onze wervers vragen nooit om een cash betaling. Indien men ons wil ondersteunen via een maandelijkse gift, vragen onze wervers om een SEPA-domiciliëringsformulier in te vullen en te ondertekenen. Wij regelen de betaling rechtstreeks met uw bank. 

Aan fondsenwerving hangt ook een prijskaartje. De wervingskost is het equivalent van ongeveer 1 jaar bijdrages door de nieuwe donateur. Aangezien we mensen vragen om een maandelijkse bijdrage, hoeven we hen niet telkens opnieuw aan te schrijven. Dat spaart heel wat kosten uit. 

Wat doet Plan International België met mijn persoonlijke gegevens?

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Plan International België en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers die rechtreeks verantwoordelijk zijn voor beheer van onze databestanden. We verbinden ons ertoe jouw adresgegevens op geen enkele manier te verspreiden bij andere organisaties of bedrijven. 

We nemen jouw gegevens op in ons databestand, om jou later te informeren over onze werking en de impact van jouw steun. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om een fiscaal attest te sturen. 

Je kan steeds vragen om jouw gegevens in te kijken of aan te passen. We behandelen alle persoonsgegevens als strikt vetrouwelijk en respecteren in alle opzichten de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.