Onze transparante NGO

Safeguarding

Plan International België gaat op een transparante en correcte wijze om met haar beschikbare fondsen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door onze commissaris PWC.

Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) op regelmatige basis controles uit. Plan International België is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), en publiceert haar rekeningen op de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Voor 2019-2020 werden onze rekeningen zonder enig voorbehoud goedgekeurd.

Onze cijfers

Financiële resultaten (in €)

De inkomsten bedroegen € 22.787.147. Dat is een stijging van € 1.733.816 ten opzichte van het vorige fiscaal jaar. € 17.227.798 of 76% van onze inkomsten werd rechtstreeks gebruikt voor de promotie en verwezenlijking van kinderrechten en gelijke kansen voor meisjes in België en in het buitenland. 

 • € 16.126.563 ging naar programma’s van Plan International in 56 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika; alsook naar programma’s onder rechtstreekse begeleiding van onze Belgische medewerkers in Benin, Bolivia, Burkina Faso, Ecuador, Mali, Niger, Oeganda, Peru, Rwanda, Senegal, Tanzania en Vietnam. 
 •  € 1.101.234 was bestemd voor programma’s in België: sensibilisering, mondiale vorming en beleidsbeïnvloeding. 

Onze andere kosten (fondsenwerving en algemene kosten) bedroegen € 2.932.448 (12,87% van de operationele inkomsten): waarbij € 1.919.246 wordt aangewend voor communicatie en fondsenwervende activiteiten (communicatie tussen Plan Ouders en Plan Kinderen, marketing- en fondsenwervingscampagnes, opmaak jaarverslag, evenementen, loonkosten, dienstverlening aan donateurs) en € 1.013.202 beheerskosten (huisvesting en bijhorende kosten, communicatie, informatica en technologie, afschrijvingen van investeringen en financiële kosten, personeelskosten, terugname van voorzieningen). Plan International België heft haar reserves aangevuld tot € 2.449.081.  

Fiscale attesten

Plan International België is een door de Belgische overheid erkende ngo en heeft het recht om fiscale attesten af te leveren, conform art. 104.4 van het wetboek van inkomstenbelasting 1992. 

Gestion

Conformément à la législation belge relative aux a.s.b.l. Plan International Belgique est dirigée par une Assemblée générale et un Conseil d’administration équilibrés en termes de compétences, de répartition géographique et linguistique, de genre et d’âge. L’Assemblée générale est l’organe décisionnel majeur. Le Conseil d’administration est en charge de la gestion journalière de l’organisation. Les administrateurs sont indépendants et leur mandat n’est pas rémunéré.

Conseil d’administration au 30 juin 2022 
 • Présidente : Leen Gysen
 • Compliance Director : Matthieu Toussaint
 • Trésorière : Fabienne Duysens

Administrateurs.rices : Stefaan Smis, Sabine De Veilder, Mark De Smedt, Walter D’Hondt, Yousri Hamzaoui, Agnès Philippart, Marijke Synhaeve, Mirjam Van Belle, Steven Van Belleghem et Saskia Ravensloot. 

Assemblée générale au 30 juin 2022
 • Cas Dessers, Président
 • Piet Cooreman 
 • Aintzane De Aguirre
 • Lucas da Silva Kervyn Lionel 
 • Diane Delava 
 • Robert Delval 
 • Riet Van De Velde
 • Rajan Coelho
 • Kelly Decock
 • Jo De Geest
 • Peter De Wilde
 • Frank Geers
 • Eric Hiernaux
 • Inge Huygen 
 • Peter Leclercq
 • Annelies Van Bauwel
 • Laurent Vandorpe
 • Gin Dupont
 • Manon Quinet 
ÉQUIPE DU PERSONNEL

Capacité de travail 

Plan International Belgique a débuté l'année fiscale avec 66 collaborateurs.rices (62.69 équivalents temos plein (ETP) pour finir à 67 collaborateurs et 60,35 ETP). 21 nouveaux.elles employé.e.s sont entré.e.s en fonction : 13 CDI (contrat à durée indéterminée), 5 CDD (contrat à durée déterminée), 1 CIP (contrat d'immersion professionnelle de 6 mois), 2 students. 17 collaborateurs.rice.s en CDI ont quitté l’organisation, 1 personne est partie en retraite et 1 CDD a démissionné plus tôt que sa date de fin de CDD. 

Salaires

Les salaires des membres de l’équipe de Plan International Belgique sont définis et régulièrement réévalués sur base de deux critères: l’alignement aux salaires du secteur des ONG en Belgique et la performance des collaborateurs.rices.

Outre le salaire brut, les employés bénéficient d’avantages extra-légaux: chèques repas, remboursement des déplacements en transports publics, 13e mois, assurance d'hospitalisation et assurance groupe. Les salaires et avantages des membres de la direction de Plan International (management international et directions nationales) se basent eux aussi sur les normes internationales. Ceux-ci sont publiés chaque année dans le rapport financier de Plan International.

Financements publics

Au cours de l’exercice fiscal 2021-2022, les subsides alloués à Plan International Belgique ont atteint 9 741 523 €, alloués par le Gouvernement Fédéral (DGD), l’Union Européenne (DG INTPA, DG ECHO, DG JUST), le Gouvernement Flamand, les Nations Unies (UNHCR, UNICEF), Enabel/VET Toolbox, l'Organisation internationale de la Francophonie, Wallonie-Bruxelles International, Fédération Wallonie-Bruxelles, l’AFD, la Coopération Suisse, l’UEFA, Equal Brussels, les villes de Bruxelles, de Malines et Saint-Trond, et la commune de Hove.

Consultez nos chiffres financiers pour l'année fiscale 2021-2022.

En 2021-2022, Plan International Belgique a poursuivi la mise en oeuvre, et ensuite évalué et cloture, son programme quinquennial finance depuis 2017 par la Coopération belge au développement (DGD) dans cinq pays (Belgique, Bénin, Bolivie, Niger et Vietnam). Plan International Belgique a lancé son nouveau programme quinquennial pour la période 2022-2026, dans 8 pays (Belgique, Bénin, Bolivie, Équateur, Niger, Sénégal, Tanzanie et Vietnam), également finance par la DGD. 

Lisez l'évaluation ici. (is it still relevant if i change the info of the project? Are there any other evaluation pages?)

Nous restons par ailleurs pleinement impliqués dans nos projets en Équateur, au Rwanda, au Malawi, au Sénégal et en Tanzanie. Les pays partenaires de nos projets humanitaires de l’année fiscale écoulée sont le Mali, le Niger, le Rwanda, le Burkina Faso et l’Ouganda.

Fondsenwerving

Werven en behouden van donateurs

Om donoren te werven en te behouden, voert Plan International België: 

 • mediacampagnes (online en offline); 
 • voert wervings- en loyaliteitsopbouwende activiteiten uit per telefoon (telemarketing) en door middel van reclameboodschappen op straat (straatmarketing) 
 • verstuurt gerichte e-mailings; 
 • moedigt supporters aan om hun eigen fondsenwervingscampagnes te lanceren op haar digitale crowdfundingplatform SuperPlan of offline via rekeningnummer BE86 2900 2855 0050; 
 • organiseert en neemt deel aan sportevenementen in België (online & offline); 
 • ect. 

Doet Plan International België aan straatmarketing en telemarketing?

Wij doen daarvoor beroep op een telemarketingpartner met ruime ervaring in de non-profitsector. Zowel bestaande als potentiële schenkers kunnen gecontacteerd worden om deel te nemen aan een enquête of om de maandelijkse financiële bijdrage te verhogen.

Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je kan hier meer lezen over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. 

Waarom organiseert Plan International België straatcollecties?

Fondsenwerving op straat en van deur tot deur: ja, wij spreken jou graag direct aan 

Via een persoonlijk gesprek op straat of aan de deur, bereiken we heel direct mensen die we op een andere manier moeilijk kunnen bereiken. Mensen hebben de kans om specifieke vragen te stellen, en wij kunnen precies uitleggen wat we ondernemen om de situatie van kwetsbare kinderen aan te pakken. Het geeft ons de kans rechtstreeks aan geïnteresseerde mensen te vragen of ze onze aanpak en activiteiten willen ondersteunen. Je kan onze wervers tegenkomen aan de supermarkt, in de winkelstraat of voor jouw deur. Je kan hen makkelijk herkennen: ze dragen kledij met het Plan International-logo, een badge met hun foto en de gegevens van Plan International België. Bovendien moeten ze steeds een vergunning kunnen voorleggen. 

We werken samen met externe, professionele bureaus, gespecialiseerd in fondsenwerving voor goede doelen. Fondsenwerving is een verrijkende, maar veeleisende job die een specifiek profiel vereist. Onze wervers worden daarom eerlijk betaald, conform de gangbare lonen in België. Ze worden betaald per uur, en niet volgens het aantal nieuwe schenkers. Zo vermijden we dat ze ten allen koste mensen willen overtuigen. De wervers krijgen een opleiding, om correcte informatie te kunnen geven aan het doelpubliek. De bedrijven waarmee we samenwerken, volgen strikt de deontologische regels van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en van het Handvest voor Directe Dialoog. Dit houdt ondermeer in dat onze straatwervers enkel aan meerderjarigen vragen om een vaste maandelijkse opdracht te starten. 

Onze wervers vragen nooit om een cash betaling. Indien men ons wil ondersteunen via een maandelijkse gift, vragen onze wervers om een SEPA-domiciliëringsformulier in te vullen en te ondertekenen. Wij regelen de betaling rechtstreeks met uw bank. 

Aan fondsenwerving hangt ook een prijskaartje. De wervingskost is het equivalent van ongeveer 1 jaar bijdrages door de nieuwe donateur. Aangezien we mensen vragen om een maandelijkse bijdrage, hoeven we hen niet telkens opnieuw aan te schrijven. Dat spaart heel wat kosten uit. 

Wat doet Plan International België met mijn persoonlijke gegevens?

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Plan International België en zijn enkel toegankelijk voor medewerkers die rechtreeks verantwoordelijk zijn voor beheer van onze databestanden. We verbinden ons ertoe jouw adresgegevens op geen enkele manier te verspreiden bij andere organisaties of bedrijven. 

We nemen jouw gegevens op in ons databestand, om jou later te informeren over onze werking en de impact van jouw steun. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om een fiscaal attest te sturen. 

Je kan steeds vragen om jouw gegevens in te kijken of aan te passen. We behandelen alle persoonsgegevens als strikt vetrouwelijk en respecteren in alle opzichten de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.