Kinderen beschermen, onze verantwoordelijk-heid

202107-BFA-81_lpr-min

Over de hele wereld neemt Plan International het op voor kinderen en jongeren en hun rechten. We nemen kinderen overal ter wereld in bescherming, binnen hun gezin en leefwereld, maar ook wanneer ze in contact komen met onze teams, vrijwilligers en partners. We hebben strenge regels om hun veiligheid te garanderen. Met succes, want onze efficiënte interne richtlijnen voor kinderbescherming zijn in 2014 bekroond door de Keeping Children Safe Coalition. 

Hieronder vind je informatie over onze interne safeguarding-richtlijnen voor de bescherming van kinderen en jongeren tot en met 24 jaar. Meer details vind je hier: ons engagement om grensoverschrijdend gedrag te stoppen.

Duidelijke regels 

Personeel, partners, donateurs, journalisten… allemaal beloven ze een reeks duidelijke regels na te leven die opgesomd worden in het document ‘Global Policy on Safeguarding Children and Young People’. 

De richtlijnen moeten mensen doen beseffen hoe kwetsbaar de kinderen en jongeren met wie we werken zijn en in welke mate iedereen die met hen in contact komt verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

Wij vertellen de kinderen en hun omgeving over die regels. Zo weten ook zij waar de grens ligt en dat ze elke schending van die regels moeten melden.  

Beter voorkomen... 

Wij willen vooral voorkomen dat er iets fout loopt wanneer mensen via Plan International in nauw contact komen met kinderen en jongeren. Daarom moet iedereen die onze programma's bezoekt een uittreksel uit het strafregister voorleggen en onze richtlijnen ondertekenen.  

Geregelde controles 

Wij gaan geregeld na of de regels goed worden nageleefd. Elke nationale afdeling van Plan International legt jaarlijks een verslag voor aan een centrale afdeling voor safeguarding, die onze inspanningen rond kinderbescherming meet op wereldschaal en de risico's evalueert. Onze kinderbeschermingsregels worden geregeld herzien en bijgewerkt op basis van de conclusies van die evaluaties. 

Sancties 

Als een personeelslid, partner of bezoeker zich schuldig maakt aan misbruik, zetten we de nodige stappen. Dat kan gaan van tuchtmaatregelen tot een strafrechtelijk onderzoek. 

Onze doeltreffendheid beloond 

Plan International is de eerste ontwikkelings-ngo wiens inspanningen voor kinderbescherming beloond zijn met een certificering van de Keeping Children Safe  Coalition, die kinderbeschermingsnormen vastlegt voor bedrijven en organisaties.  

Wie aanspreken? 

Eén van de hoekstenen van ons intern kinderbeschermingsbeleid is dat we waakzaam zijn en dat elk ongepast gedrag wordt gemeld. Elke nationale afdeling van Plan International heeft een aanspreekpunt. De eindverantwoordelijkheid voor de naleving van onze interne kinderbeschermingsregels ligt bij de managers, de directeurs en de internationale raad van bestuur.