Onze missie

notre_mission

Sinds 1983 streeft Plan International België naar een betere wereld voor alle kinderen, met een bijzondere focus op meisjesrechten. Dat begint bij het garanderen van gelijke kansen, zodat elk meisje vrij kan zijn.  

We voeren onze strijd in meer dan 80 landen, waaronder ook België, tot de maatschappij verandert en echt gelijkwaardig wordt. Tot elk meisje zich veilig voelt. Tot ze de wereld kan tonen wie ze is en wat ze wil. Tot ze haar plannen kan waarmaken.  

Tot elk meisje vrij is.  

“Wij zijn meisjes met een plan.  

We zijn hier, we zijn overal. En we eisen respect voor onze rechten. We streven naar een betere toekomst voor alle kinderen en die begint bij gelijke kansen.  

We willen dat er geluisterd wordt naar ons en onze ervaringen. We willen toegang tot onderwijs, de kans om onze talenten te ontplooien en het woord te nemen. Een veilige thuis bouwen voor onszelf en voor iedereen die we graag zien. De toekomst hebben waar we zelf voor kiezen en die kansen doorgeven aan anderen.  

Dat doen we graag samen. Met lokale en gelijkgestemde partners, organisaties en beleidsmakers. En met jullie, natuurlijk. Je kan meedoen op jouw manier. Iedereen is welkom.  

Dus steun Plan International België. Dat moedigt ons aan om te blijven doorgaan. Tot er structureel iets verandert in de maatschappij. Tot elk meisje zich veilig voelt om de wereld te tonen wie ze is en wat ze wil. Tot elk meisje haar plannen kan waarmaken.    

Tot elk meisje vrij is. 

Een unieke aanpak op maat van iedereen  

We stellen genderstereotypes in vraag en steunen gelijke kansen voor meisjes en jongens. Dat doen we in het belang van alle kinderen; het is de enige manier om het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind te respecteren.  

Elke dag en in alle landen ondergaan meisjes geweld en discriminatie. Tijdens humanitaire en klimaatcrisissen wordt die negatieve spiraal nog versterkt. Hun rechten worden geschonden; ze worden vaak uitgesloten van scholing en deelname aan de maatschappij, als gevolg van onaangepaste structuren of schadelijke genderpatronen. Omdat hun plaats aan de haard zou zijn. 

Maar toch tonen ze hun kracht en laten ze van zich horen! Meisjes zijn voorvechters van verandering. Ze zijn zich bewust van hun rechten en eisen ze op, in hun onmiddellijke omgeving en in de bredere gemeenschap. En wij ondersteunen hen daarbij. In en buiten België begeleiden onze programma’s kinderen en jongeren bij hun empowerment, hun emancipatie, maatschappelijke betrokkenheid en de ontwikkeling van hun leiderschap.  

We bieden hen de mogelijkheid om op school bij te leren, om de veranderingen in hun gemeenschap aan te sturen, over hun eigen leven en lichaam te beslissen en om zich te ontplooien, vrij van geweld. Van hun geboorte tot ze volwassen zijn. 

Samen met waardevolle bondgenoten 

Zij aan zij met meisjes en hun gemeenschap stellen we ongelijke en schadelijke gendernormen in vraag. We worden daarbij ondersteund door talloze, stuk voor stuk belangrijke partners: 

  • Mannen en jongens zijn bondgenoten in de strijd voor gendergelijkheid en zetten zich in voor meisjesrechten;  
  • Dankzij onze donateurs, de Plan Ouders, kunnen we duizenden kinderen begeleiden, van jonge leeftijd tot ze volwassen zijn;  
  • Vrijwilligers maken tijd en energie vrij om onze boodschap een sterkere weerklank te doen vinden; 
  • Lokale, nationale en internationale overheden; 
  • Bedrijven die partner zijn van onze projecten; 
  • Lokale maatschappelijke organisaties met wie we samen onze programma’s opzetten; 
  • Donateurs die onze projecten financieel ondersteunen.

Onze expertisedomeinen en de inhoud van onze programma’s:

Her body_yellow_purple

Haar lichaam

Meisjes beslissen zelf over hun lichaam. We helpen vroegtijdige huwelijken en zwangerschappen te voorkomen, organiseren workshops over rechten en seksuele en reproductieve gezondheid, en doorbreken het taboe rond menstruatie.  

Lees meer

Her space_yellow_purple

Haar plek

We sensibiliseren rond intimidatie, zowel op straat als online, en ondersteunen de opvang van slachtoffers van seksueel geweld.  

Lees meer

Her school_yellow_purple

Haar school

We zorgen voor gegarandeerd, geweldloos, inclusief en kwalitatief onderwijs en verminderen het risico op schooluitval.  

Lees meer

PlanInternational_IconWork (1)

Haar talent

We moedigen jonge vrouwen aan om zich sociaal en economisch te ontwikkelen, via opleidingen en de toegang tot spaar- en kredietgroepen. 

Lees meer

Her game_yellow_purple

Haar spel

We geven meisjes gelijke toegang tot sport en bevechten genderstereotypes, op het veld en daarbuiten. Onze sportprojecten bevorderen het welzijn van meisjes en stimuleren hen om een leidende rol op te nemen. 

Lees meer

PlanInternational_IconMegphone (1)

Haar stem

We verzekeren het aandeel van meisjes in beslissingen die hen aangaan en verwijderen de obstakels die hen belemmeren een leidende rol op te nemen. Want meisjes zijn kampioenen van verandering. 

Lees meer

Ses alliés

Haar bondgenoten

Jongeren, vrijwilligers, donorendonateurs, scholen, ambassadeurs, bedrijven en overheden: iedereen kan een bijdrage leveren aan gendergelijkheid.  

Lees meer

Humanitarian_yellow_purple

Humanitaire en klimaatcrisissen

We verdelen voeding, hygiënische en gezondheidskits, waaronder menstruatieproducten. We waken over de bescherming van kinderen en verzekeren permanent onderwijs.  

Lees meer

Onze waarden 

Onze waarden liggen aan de grondslag van onze acties en lopen als een rode draad door de hele organisatie. 

Inclusiviteit  

We respecteren elk individu, erkennen en waarderen verschillen en strijden tegen ongelijkheid vanuit een intersectionele aanpak. We werken samen met lokale organisaties om elke regio en elke gemeenschap de best aangepaste steun te kunnen bieden.  

Transparantie 

We creëren een klimaat van vertrouwen en gelijkheid door voortdurend open en eerlijk te werk te gaan. We nemen onze verantwoordelijkheden op en respecteren onze engagementen tegenover kinderen, gemeenschappen, donorendonateurs, geldschieters en onze partners.  

Participatie 

Samenwerking is de sleutel tot ons succes. Door kennis en knowhow te delen met kinderen, jongeren, gemeenschappen, onze collega’s en partners, kunnen we samen oplossingen zoeken en in de praktijk brengen, om mee te bouwen aan een rechtvaardiger wereld. 

Duurzame impact  

We tonen volharding en zetten al onze energie in om het leven van kinderen en jongeren te veranderen, en om gelijke kansen voor meisjes te creëren. We engageren ons voor een positieve invloed op lange termijn, door blijk te geven van moed, optimisme, efficiëntie en creativiteit.