Publicaties Meisjes aan de frontlinie van klimaatactie
Publicaties

Meisjes aan de frontlinie van klimaatactie

 

 

202105-ECU-02-min (1)-1

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor iedere samenleving en elke generatie wereldwijd. Hoewel we allemaal te maken krijgen met klimaatverandering, worden sommigen groepen meer getroffen dan anderen. De meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, die het minst bijdragen aan de oorzaken van de klimaatverandering, worden het zwaarst getroffen.  

Plan International België vroeg aan 70 jongeren en 23 meisjes- en jongerenorganisaties uit 15 landen om hun zorgen, noden en eisen te delen over de impact die klimaatverandering vormt voor hun toekomst. Zij zagen verschillende effecten van klimaatverandering voor meisjesrechten in hun gemeenschappen, waaronder beperkte toegang tot onderwijs, meer werk om water en andere essentiële grondstoffen te halen, voedselonzekerheid, gezondheidsproblemen en zorgen over hun veiligheid. De ervaringen van degenen die het meest worden getroffen, bevestigt dat klimaatverandering een sociaal onrecht is. 

Klimaatverandering is sociaal onrechtvaardig omdat het buitenproportioneel diegenen treft die er het minst verantwoordelijk voor zijn en minder goed in staat zijn om met deze veranderingen om te gaan. Het versterkt bestaande gender-, economische en raciale ongelijkheden. Klimaatverandering is dus niet alleen een milieukwestie, maar ook een diepgaande ethische uitdaging.  

Klimaatverandering heeft een impact op de toegang van meisjes tot school, hun gezondheid, het recht van meisjes om zich te ontplooien, het recht om te trouwen wanneer ze willen en met wie ze willen.  

 • Door de klimaatverandering kunnen 4 miljoen meisjes niet naar school 
 • Klimaatverandering is de grootste belemmering voor de internationale gemeenschap om een einde te maken aan kindhuwelijken.  
 • Klimaatverandering wakkert conflicten aan, waarbij gezinnen gedwongen worden te vluchten. Meisjes op de vlucht zijn bijzonder kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en misbruik.
 • In de context van waterschaarste, wordt de veiligheid en waardigheid van meisjes bedreigd, onder meer door een gebrek aan degelijke lichamelijke hygiëne en verzorging tijdens de menstruatie  

Plan International België, samen met andere organisaties, gelooft dat meisjes samen met hun gemeenschappen, krachtige actoren van verandering zijn om zich aan te passen aan klimaatverandering en de gevolgen ervan te beperken. Ondanks de ontberingen waarmee ze worden geconfronteerd, ontpoppen meisjes zich wereldwijd als prominente leiders in klimaatactivisme, belangenbehartiging, burgerinitiatieven en innovatie.  

 • Ridhima Pandey voert een juridische strijd tegen de Indiase regering voor klimaatactie  
 • Vanessa Nakate pleit voor het Afrikaanse perspectief in klimaatdiscussies 
 • Gitanjali Rao ontwikkelt technologische oplossingen voor milieuproblemen 
 • Activiste Xiye Bastida versterkt inheemse stemmen in het klimaatgesprek  

Jongerenactivisten en organisaties zetten zich ook op andere manieren in voor klimaatactie, waaronder bewustwordingscampagnes, educatieve workshops, het planten van bomen en het ondersteunen van projecten voor hernieuwbare energie. Het toont de creativiteit, toewijding en veerkracht van meisjes in het licht van klimaatproblemen. Maar hun initiatieven stuiten vaak op hindernissen zoals beperkte toegang tot middelen, gebrek aan vertegenwoordiging bij beleidsvorming en maatschappelijk verzet.  

Daarom is het noodzakelijk dat de internationale gemeenschap deze jonge activisten steunt. Door middelen, onderwijs en platformen die hun stem versterken, aan te bieden, kan de wereldgemeenschap ervoor zorgen dat hun belangrijke werk in de strijd tegen klimaatverandering doorgaat en zich uitbreidt. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor een rechtvaardigere en duurzamere toekomst. 

Onze oproep aan beleidsmakers en institutionele donoren:

 • Erken dat klimaatverandering een onevenredig groot effect heeft op meisjes. 
 • Voor, tijdens en na internationale klimaatconferenties en -onderhandelingen een blijvend standpunt innemen over meisjesrechten.  
 • Adequate mechanismen opzetten voor een zinvolle betrokkenheid van jongeren bij de beleidsvorming en onderhandelingen over het klimaat. 
 • Erkennen dat een sterke gender- en leeftijdsbenadering bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van klimaatbeleid essentieel is. 
 • Overwegingen met betrekking tot klimaatverandering integreren in genderbeleid  
 • Investeren in klimaateducatie en substantiële acties ondernemen tegen verkeerde informatie die wordt verspreid door lobby’s die tegen het milieu zijn en klimaatverandering ontkennen. 
 • Zich inzetten om de ecologische voetafdruk van hun eigen regering te verkleinen. 
 • Om de manier waarop zij acties tegen klimaatverandering financieren aanzienlijk te veranderen
  • Zich in te zetten om geoormerkte ODA-budgetten (Official Development Assistance) toe te wijzen aan fondsen voor organisaties die door jongeren en meisjes geleid worden zodat zij klimaatacties kunnen ondernemen.  
  • Toegankelijke financieringsmogelijkheden te creëren voor gemarginaliseerde groepen en burgerbewegingen, zodat zij gerichte, effectieve en cultureel passende klimaatoplossingen kunnen ontwerpen en implementeren. 
  • Te investeren in onderzoek naar klimaatverandering en de rechten van meisjes, zodat alle betrokkenen op feiten gebaseerde acties kunnen ontwikkelen. 

Onze oproep aan maatschappelijke organisaties

 • De krachten bundelen met lokale jongeren- en meisjesorganisaties.  
 • Middelen en steun inzetten voor burgerbewegingen en organisaties geleid door jongeren en meisjes. 
 • Samenwerken om krachtige pleitbezorging en strategieën te creëren.  
 • Gezamenlijke inspanningen leveren om het bewustzijn van het publiek te vergroten  
 • Kennis en middelen delen om de verbanden tussen klimaatverandering, genderongelijkheid en kinderrechten effectief aan te pakken.  
 • We roepen alle mensenrechten-, vrouwenrechten- en milieugroeperingen op om samen te komen voor dialoog- en kennisuitwisseling.  

Onze oproep aan particuliere bedrijven en ondernemingen

 • Zich inzetten om hun milieu- en koolstofvoetafdruk te verkleinen. 
 • Investeren in het begrijpen van het cruciale verband tussen klimaatverandering en de rechten van meisjes om genderbewuste klimaatoplossingen te bevorderen. 
 • Strategieën ontwikkelen die zijn afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SGD's).
 • Innovatieve producten ondersteunen om klimaatverandering en gendergelijkheid aan te pakken. 

Onze oproep aan onze gemeenschap van sponsors en individuele donateurs

donateurs 

We worden gesteund door een geweldig netwerk van supporters, die ervan overtuigd zijn dat er overal acties moeten worden ondernomen voor gendergelijkheid en kinderrechten. Totdat elk meisje vrij is.  

We roepen hen op: 

 • Om hun stem te laten horen over hoe klimaatverandering een grote bedreiging vormt voor de rechten van meisjes:
 • door onze berichten op sociale media te delen;
 • door zich over deze cruciale uitdaging uit te spreken tegenover hun collega's, hun bestuursorganen en maatschappelijke organisaties.
 • Actie ondernemen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen.
 • Plan International blijven steunen door middel van donaties. 

Onze oproep aan de media

 • Op een verantwoorde manier verslag doen over de klimaatcrisis, door de nadruk te leggen op het verband tussen klimaatverandering, meisjesrechten. 
 • Verhalen en stemmen van meisjes, jongeren en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen die de gevolgen van klimaatverandering op gendergelijkheid belichamen, versterken.  
 • Rapporteren op basis van feiten om klimaatscepsis, anti-genderbewegingen en nepnieuws tegen te gaan.